สมัครสมาชิก SBOBET เว็บเดิมพันฟุตบอล ยานเดกซ์

สมัครสมาชิก SBOBET ยานเดกซ์ NV

งบกำไรขาดทุนรวมแบบย่อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(เป็นล้านรูเบิลรัสเซียและดอลลาร์สหรัฐ ยกเว้นข้อมูลการแชร์และต่อหุ้น)

หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2019 2020 2020
ถู ถู $

รายได้ 78,681 88,410 1,263.9
ต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่าย:
ต้นทุนของรายได้(1) 24,162 32,147 459.6
การพัฒนาผลิตภัณฑ์(1) 14,103 16,898 241.6
งานขาย สมัครสมาชิก SBOBET งานทั่วไปและงานธุรการ(1) 21,454 25,800 368.7
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 7,013 8,062 115.3
ต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายทั้งหมด 66,732 82,907 1,185.2
รายได้จากการดำเนินงาน 11,949 5,503 78.7
รายได้ดอกเบี้ย 1,661 1,699 24.3
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (13 ) (903 ) (12.9 .) )
ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (1,584 ) (2,083 ) (29.8 .) )
อื่นๆ (ขาดทุน)/รายได้สุทธิ (649 .) ) 3,325 47.5
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ 11,364 7,541 107.8
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,247 5,704 81.5
รายได้สุทธิ 6,117 1,837 26.3
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 687 713 10.2
รายได้สุทธิที่เป็นของ Yandex NV 6,804 2,550 36.5
รายได้สุทธิต่อหุ้นคลาส A และคลาส B:
ขั้นพื้นฐาน 20.89 7.75 0.11
เจือจาง 20.39 7.57 0.11
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นคลาส A และคลาส B ที่ออกแล้ว
ขั้นพื้นฐาน 325,741,663 329,069,513 329,069,513
เจือจาง 333,750,613 335,854,248 335,854,248

(1) ยอดคงเหลือเหล่านี้ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายซึ่งแสดงแยกกัน และรวมค่าชดเชยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของ

ต้นทุนของรายได้ 132 214 3.1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3,413 4,280 61.2
ฝ่ายขายทั่วไปและธุรการ 1,344 2,466 35.2

ยานเดกซ์ NV

งบกระแสเงินสดรวมแบบย่อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(เป็นล้านรูเบิลรัสเซียและดอลลาร์สหรัฐ)

สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2019 2020 2020
ถู ถู $
กระแสเงินสดที่จัดทำโดย/(ใช้ใน) กิจกรรมการดำเนินงาน:
รายได้สุทธิ/(ขาดทุน) 3,563 (3,658 ) (52.3 .) )
รายการปรับปรุงกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน:
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินและอุปกรณ์ 3,100 3,336 47.7
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 656 716 10.2
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ 223 961 13.7
สัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ 2,097 1,504 21.5
ค่าตัดจำหน่ายส่วนลดหนี้และต้นทุนการออก – 493 7.0
ค่าชดเชยตามหุ้น 2,200 4,209 60.2
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 772 1,167 16.7
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 270 1,282 18.3
ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 946 977 14.0
อื่น 182 39 0.6
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน ไม่รวมผลกระทบจากการได้มา:
ลูกหนี้การค้าสุทธิ (908 ) 526 7.5
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและทรัพย์สินอื่นๆ (950 ) (3,496 ) (49.9 .) )
เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินค้างจ่าย (1,361 ) (6,890 .) ) (98.5 )
รายได้รอตัดบัญชี 256 136 1.9
การเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาเนื้อหา (777 ) (1,517 ) (21.7 .) )
การเปลี่ยนแปลงในความรับผิดของเนื้อหา 274 85 1.2
เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 10,543 (130 ) (1.9 )
กระแสเงินสดที่ใช้ในกิจกรรมการลงทุน:
การซื้อที่ดินและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (7,724 ) (10,276 ) (146.9 )
รายได้จากการขายทรัพย์สินและอุปกรณ์ 22 29 0.4
การเข้าซื้อกิจการสุทธิจากเงินสดที่ได้มา – (95 ) (1.4 )
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด (65 ) – –
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ (27,755 ) (60,247 ) (861.2 )
ครบกำหนดของเงินฝากประจำ 5,552 66,287 947.6
เงินให้กู้ยืมสุทธิจากเงินที่ได้รับจากการชำระคืน 84 16 0.2
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (29,886 ) (4,286 ) (61.3 .) )
กระแสเงินสด (ใช้แล้ว) / จัดทำโดยกิจกรรมทางการเงิน:
รายได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้น 20 34 0.5
การซื้อคืนตัวเลือกหุ้น – (642 .) ) (9.2 )
รายได้จากการออกหุ้นสามัญ – 72,650 1,038.7
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ – (4 ) (0.1 )
การซื้อหุ้นคืน – (1,719 ) (24.6 .) )
การชำระเงินสำหรับการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้น (14 ) – –
การชำระเงินสำหรับสัญญาเช่าการเงิน – (26 ) (0.4 )
กิจกรรมจัดหาเงินอื่นๆ 20 (33 ) (0.5 )
การซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีการควบคุมที่ไถ่ถอนได้ (187 .) ) (47 ) (0.7 )
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)/ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (161 .) ) 70,213 1,003.7
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและยอดเงินสด (512 ) (6,651 ) (95.0 )
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (20,016 ) 59,146 845.5
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 53,869 125,189 1,789.7
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด 33,853 184,335 2,635.2

การกระทบยอดเงินสดและยอดเงินสด:
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 53,825 125,142 1,789.0
เงินสดจำกัด ต้นงวด 44 47 0.7
เงินสดและยอดเงินสดต้นงวด 53,869 125,189 1,789.7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด 33,809 184,292 2,634.6
เงินสดจำกัด สิ้นงวด 44 43 0.6
เงินสดและยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด 33,853 184,335 2,635.2
ยานเดกซ์ NV

งบกระแสเงินสดรวมแบบย่อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(เป็นล้านรูเบิลรัสเซียและดอลลาร์สหรัฐ)

หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2019 2020 2020
ถู ถู $
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน:
รายได้สุทธิ 6,117 1,837 26.3
รายการปรับปรุงกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน:
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินและอุปกรณ์ 5,740 6,669 95.4
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,273 1,393 19.9
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ 387 1,548 22.1
สัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ 4,009 4,146 59.3
ค่าตัดจำหน่ายส่วนลดหนี้และต้นทุนการออก – 637 9.1
ค่าชดเชยตามหุ้น 4,889 6,960 99.5
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,760 740 10.6
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน/(กำไร) 549 (3,157 ) (45.1 )
ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 1,584 2,083 29.8
อื่น 186 132 1.9
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน ไม่รวมผลกระทบจากการได้มา:
ลูกหนี้การค้าสุทธิ (1,576 ) 1,553 22.2
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและทรัพย์สินอื่นๆ (3,320 ) (4,204 ) (60.1 .) )
เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินค้างจ่าย 190 (9,718 ) (139.0 )
รายได้รอตัดบัญชี 34 176 2.4
การเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาเนื้อหา (1,709 ) (2,603 ) (37.2 .) )
การเปลี่ยนแปลงในความรับผิดของเนื้อหา 957 (628 ) (9.0 )
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 21,070 7,564 108.1
กระแสเงินสดที่ใช้ในกิจกรรมการลงทุน:
การซื้อที่ดินและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (9,705 ) (12,681 ) (181.3 )
รายได้จากการขายทรัพย์สินและอุปกรณ์ 29 38 0.5
การเข้าซื้อกิจการสุทธิจากเงินสดที่ได้มา (347 .) ) (95 ) (1.4 )
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด (65 ) (15 .) ) (0.2 )
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ (47,755 ) (121,992 ) (1,743.9 )
ครบกำหนดของเงินฝากประจำ 5,552 93,586 1,337.9
เงินให้กู้ยืมสุทธิจากเงินที่ได้รับจากการชำระคืน 84 16 0.2
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (52,207 ) (41,143 ) (588.2 )
กระแสเงินสด (ใช้แล้ว) / จัดทำโดยกิจกรรมทางการเงิน:
รายได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้น 51 48 0.7
การซื้อคืนตัวเลือกหุ้น – (642 .) ) (9.2 )
เงินสดรับจากการออกตราสารหนี้แปลงสภาพ – 82,046 1,172.9
รายได้จากการออกหุ้นสามัญ – 72,650 1,038.6
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ – (4 ) (0.1 )
การซื้อหุ้นคืน – (10,165 ) (145.3 )
การชำระเงินสำหรับการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้น (47 ) (10 ) (0.1 )
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 20 – –
การชำระเงินสำหรับสัญญาเช่าการเงิน – (140 ) (2.0 )
กิจกรรมจัดหาเงินอื่นๆ (12 ) (66 ) (0.9 )
การซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีการควบคุมที่ไถ่ถอนได้ (212 ) (47 ) (0.7 )
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)/ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (200 .) ) 143,670 2,053.9
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและยอดเงินสด (3,696 ) 17,791 254.4
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (35,033 ) 127,882 1,828.2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 68,886 56,453 807.0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด 33,853 184,335 2,635.2

การกระทบยอดเงินสดและยอดเงินสด:
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 68,798 56,415 806.5
เงินสดจำกัด ต้นงวด 88 38 0.5
เงินสดและยอดเงินสดต้นงวด 68,886 56,453 807.0

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด 33,809 184,292 2,634.6
เงินสดจำกัด สิ้นงวด 44 43 0.6
เงินสดและยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด 33,853 184,335 2,635.2

ยานเดกซ์ NV

การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่
ไม่ใช่ GAAP ให้ใกล้เคียงกับมาตรการ GAAP ของสหรัฐอเมริกาที่ใกล้เคียงที่สุด

การกระทบยอดรายได้ Ex-TAC ​​สู่รายได้ GAAP ของสหรัฐอเมริกา

ใน RUB ล้าน สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2019 2020 เปลี่ยน 2019 2020 เปลี่ยน
รายได้รวม 41,397 41,407 0 % 78,681 88,410 12 %
หัก: ค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล (TAC) 5,564 4,155 -25% 10,899 9,514 -13%
รายได้ Ex-TAC 35,833 37,252 4 % 67,782 78,896 16 %
การกระทบยอด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็น US GAAP รายได้สุทธิ/(ขาดทุน)

ใน RUB ล้าน สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2019 2020 เปลี่ยน 2019 2020 เปลี่ยน
รายได้สุทธิ/(ขาดทุน) 3,563 (3,658) -203% 6,117 1,837 -70%
บวก:ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 3,756 4,052 8 % 7,013 8,062 15 %
เพิ่ม:ค่าชดเชยตามส่วนแบ่ง 2,200 4,209 91 % 4,889 6,960 42 %
เพิ่ม:ค่าชดเชยที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้น 7 9 29 % 14 9 -36%
เพิ่ม:ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างครั้งเดียว – – n/m – 98 n/m
หัก:ดอกเบี้ยรับ (834) (971) 16 % (1,661) (1,699) 2 %
เพิ่ม:ดอกเบี้ยจ่าย 12 678 n/m 13 903 n/m
บวก:ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 946 977 3 % 1,584 2,083 32 %
บวก:อื่นๆ ขาดทุน/(รายได้), net 414 1,196 189 % 649 (3,325) n/m
เพิ่ม:ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,033 1,993 -34% 5,247 5,704 9 %
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 13,097 8,485 -35% 23,865 20,632 -14%

การกระทบยอดรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วเป็นรายได้สุทธิ/(ขาดทุน) ของ US GAAP

ใน RUB ล้าน สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2019 2020 เปลี่ยน 2019 2020 เปลี่ยน
รายได้สุทธิ/(ขาดทุน) 3,563 (3,658) -203% 6,117 1,837 -70%
เพิ่ม:ค่าใช้จ่าย SBC 2,200 4,209 91 % 4,889 6,960 42 %
หัก:การลดหย่อนภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่าย SBC (21) (32) 52 % (39) (48) 23 %
เพิ่ม:ค่าชดเชยที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้น 7 9 29 % 14 9 -36%
เพิ่ม:ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน/(กำไร) 270 1,282 375 % 549 (3,157) n/m
หัก: (ลดลง)/เพิ่มขึ้นในภาษีเงินได้ที่เกิดจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน/(กำไร) (73) (267) 266 % (144) 884 n/m
เพิ่ม:ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างครั้งเดียว – – n/m – 98 n/m
หัก : ผลกระทบจากการควบรวมกิจการของบริษัทย่อยเดิม (121) – n/m (121) – n/m
เพิ่ม:ค่าตัดจำหน่ายส่วนลดหนี้ – 493 n/m – 637 n/m
หัก:การลดภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดจำหน่ายส่วนลดหนี้ – (123) n/m – (159) n/m
รายได้สุทธิที่ปรับแล้ว 5,825 1,913 -67% 11,265 7,061 -37%
การกระทบยอดของ EBITDA Margin ที่ปรับปรุงแล้วและ Ex-TAC ​​EBITDA Margin ที่ปรับแล้วเป็น US GAAP Net Income/(ขาดทุน) Margin

ใน RUB ล้าน
US GAAP รายได้สุทธิที่แท้จริง/(ขาดทุน) อัตรากำไรสุทธิ/ (ขาดทุน) สุทธิ (1) การปรับ (2) EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว มาร์จิ้น EBITDA ที่ปรับปรุง (3) มาร์จิ้น Ex-TAC ​​EBITDA ที่ปรับแล้ว (4)
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2020 (3,658) -8.8% 12,143 8,485 20.5% 22.8%
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2020 1,837 2.1% 18,795 20,632 23.3% 26.2%

(1) กำไรสุทธิ/(ขาดทุน) กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสุทธิ/(ขาดทุน) หารด้วยรายได้ทั้งหมด
(2) ปรับปรุงเพื่อขจัดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่าย SBC ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างครั้งเดียว ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่าย ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ขาดทุน/(รายได้) อื่นๆ สุทธิและภาษีเงินได้ . สำหรับการกระทบยอด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นรายได้สุทธิ/(ขาดทุน) โปรดดูตารางด้านบน
(3) กำไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหมายถึง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหารด้วยรายได้ทั้งหมด
(4) มาร์จิ้น ex-TAC ​​EBITDA ที่ปรับแล้วถูกกำหนดเป็น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหารด้วยรายได้ ex-TAC สำหรับการกระทบยอดของรายได้ ex-TAC ​​กับรายได้ US GAAP โปรดดูตารางด้านบน

การกระทบยอดของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วและส่วนต่างกำไรสุทธิ Ex-TAC ​​ที่ปรับปรุงแล้วเป็นกำไรสุทธิ/(ขาดทุน) สุทธิของสหรัฐ

ใน RUB ล้าน
US GAAP รายได้สุทธิที่แท้จริง/(ขาดทุน) อัตรากำไรสุทธิ/ (ขาดทุน) สุทธิ (1) การปรับ (2) รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว อัตรากำไรสุทธิที่ปรับปรุง (3) ปรับอัตรากำไรสุทธิ Ex-TAC ​​(4)
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2020 (3,658) -8.8% 5,571 1,913 4.6% 5.1%
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2020 1,837 2.1% 5,224 7,061 8.0% 8.9%

(1) กำไรสุทธิ/(ขาดทุน) กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสุทธิ/(ขาดทุน) หารด้วยรายได้ทั้งหมด
(2) ปรับปรุงเพื่อขจัดค่าใช้จ่าย SBC (ตามการปรับปรุงสำหรับการลดภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย SBC) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยที่อาจเกิดขึ้น ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ/(กำไร) ตามที่ปรับปรุงสำหรับการลดลง/(เพิ่มขึ้น) ในภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับ ขาดทุน/(กำไร) ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างครั้งเดียวและค่าตัดจำหน่ายส่วนลดหนี้ (ตามการปรับปรุงสำหรับการลดภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง) สำหรับการกระทบยอดของกำไรสุทธิที่ปรับแล้วเป็นรายได้สุทธิ/(ขาดทุน) โปรดดูตารางด้านบน
(3) อัตรากำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว หมายถึง รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วหารด้วยรายได้ทั้งหมด
(4) อัตรากำไรสุทธิ ex-TAC ​​ที่ปรับปรุงแล้ว หมายถึง รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วหารด้วยรายได้ ex-TAC สำหรับการกระทบยอดของรายได้ ex-TAC ​​กับรายได้ US GAAP โปรดดูตารางด้านบน
รายได้สุทธิที่ปรับปรุงและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2020 ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างเป้าหมายการแก้ไขโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในเดือนธันวาคม 2019 เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำเสนอรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และมาตรการมาร์จิ้นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่รวมผลกระทบที่ไม่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมการดำเนินงานของเรา

ค่าตัดจำหน่ายส่วนลดหนี้

นอกจากนี้เรายังปรับรายได้สุทธิสำหรับดอกเบี้ยจ่ายที่แสดงค่าตัดจำหน่ายส่วนลดหนี้ที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเงินอาวุโสแปลงสภาพของเราที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 ที่ออกในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เราได้ตัดค่าใช้จ่ายนี้ออกจากกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว เนื่องจากไม่ใช่เงินสดและไม่ได้บ่งชี้ถึงรายได้ของเรา ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ส่วนท้ายของข่าวเผยแพร่นี้ให้ข้อมูลการกระทบยอดโดยละเอียดของการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP แต่ละรายการที่เราใช้จากการวัดผลทางการเงินของ US GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุด

ยานเดกซ์ NV

งบดุลรวมแบบย่อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(เป็นล้านรูเบิลรัสเซียและดอลลาร์สหรัฐ ยกเว้นข้อมูลการแชร์และต่อหุ้น)


วันที่ 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
2019* 2020 2020
ถู ถู $
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน:
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 56,415 184,292 2,634.6
เงินฝากประจำ 31,891 57,582 823.2
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 17,832 16,137 230.7
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 3,315 3,311 47.3
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 1,226 1,162 16.6
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9,605 13,076 186.9
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 120,284 275,560 3,939.3

ที่ดินและอุปกรณ์ net 47,856 54,123 773.7
สัญญาเช่าดำเนินงาน สิทธิการใช้สินทรัพย์ 21,218 15,201 217.3
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ 10,365 9,838 140.6
สินทรัพย์เนื้อหาไม่หมุนเวียน net 3,295 4,318 61.7
ความปรารถนาดี 52,205 52,247 746.9
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าระยะยาว 2,289 2,324 33.4
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 28,073 26,097 373.1
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,847 1,325 18.9
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3,694 3,833 54.8
สินทรัพย์รวม 291,126 444,866 6,359.7

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน:
เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินค้างจ่าย 34,978 32,562 465.5
ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ 8,020 4,884 69.8
รายได้รอตัดบัญชี 3,542 3,823 54.7
รวมหนี้สินหมุนเวียน 46,540 41,269 590.0
หนี้ที่เปลี่ยนแปลงได้ – 77,893 1,113.5
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,951 3,301 47.2
หนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงาน 10,841 7,471 106.8
หนี้สินค้างจ่ายอื่นๆ 2,359 1,805 25.8
รวมหนี้สิน 61,691 131,739 1,883.3

ภาระผูกพันและภาระผูกพัน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีการควบคุมที่ไถ่ถอนได้ 14,246 15,081 215.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น:
ส่วนแบ่งลำดับความสำคัญ: €1.00 มูลค่าที่ตราไว้; หุ้นที่ได้รับมอบอำนาจ (1 และ 1) หุ้นที่ออก (1 และ 1) และยอดค้างชำระ (ไม่มีและ 1) — — —
หุ้นบุริมสิทธิ: มูลค่าที่ตราไว้ 0.01 ยูโร; ไม่มีหุ้นที่ได้รับอนุญาต ออกและโดดเด่น — — —
หุ้นสามัญ: มูลค่าที่ตราไว้ (Class A €0.01, Class B €0.10 และ Class C €0.09); หุ้นที่ได้รับอนุญาต (Class A: 500,000,000, Class B: 37,138,658 และ Class C: 37,748,658); หุ้นที่ออก (Class A: 293,527,655 และ 317,430,479, Class B: 37,138,658 และ 35,708,674 และ Class C: 610,000 และ 1,429,984 ตามลำดับ); หุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว (Class A: 292,719,508 และ 314,365,746, Class B: 37,138,658 และ 35,708,674 และ Class C: ไม่มี) 261 275 3.9
หุ้นทุนซื้อคืนในราคาทุน (Class A: 808,147 และ 3,064,733, Priority share: 1 และ nil ตามลำดับ) (411 ) (3,689 ) (52.7 .) )
ทุนชำระแล้วเพิ่มเติม 68,050 145,880 2,085.5
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม 4,841 11,561 165.3
กำไรสะสม 122,187 123,495 1,765.4
รวมส่วนของเจ้าของ Yandex NV 194,928 277,522 3,967.4
ผลประโยชน์ที่ไม่มีการควบคุม 20,261 20,524 293.4
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 215,189 298,046 4,260.8
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 291,126 444,866 6,359.7
* มาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว

ยานเดกซ์ NV

งบกำไรขาดทุนรวมแบบย่อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(เป็นล้านรูเบิลรัสเซียและดอลลาร์สหรัฐ ยกเว้นข้อมูลการแชร์และต่อหุ้น)

สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2019 2020 2020
ถู ถู $

รายได้ 41,397 41,407 591.9
ต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่าย:
ต้นทุนของรายได้(1) 12,577 15,912 227.5
การพัฒนาผลิตภัณฑ์(1) 6,896 8,970 128.2
งานขาย งานทั่วไปและงานธุรการ(1) 11,034 12,258 175.3
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 3,756 4,052 57.9
ต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายทั้งหมด 34,263 41,192 588.9
รายได้จากการดำเนินงาน 7,134 215 3.0
รายได้ดอกเบี้ย 834 971 13.9
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (12 ) (678 .) ) (9.7 )
ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (946 ) (977 .) ) (14.0 .) )
ขาดทุนอื่นๆ สุทธิ (414 ) (1,196 ) (17.0 .) )
รายได้สุทธิ/(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 6,596 (1,665 ) (23.8 )
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,033 1,993 28.5
รายได้สุทธิ/(ขาดทุน) 3,563 (3,658 ) (52.3 .) )
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 289 347 5.0
รายได้สุทธิ/(ขาดทุน) ที่เป็นของ Yandex NV 3,852 (3,311 ) (47.3 .) )
รายได้สุทธิ/(ขาดทุน) ต่อหุ้นประเภท A และประเภท B:
ขั้นพื้นฐาน 11.80 (10.09 ) (0.14 )
เจือจาง 11.47 (9.90 .) ) (0.14 )
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นคลาส A และคลาส B ที่ออกแล้ว
ขั้นพื้นฐาน 326,335,979 328,039,776 328,039,776
เจือจาง 334,912,393 334,514,961 334,514,961

(1) ยอดคงเหลือเหล่านี้ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายซึ่งแสดงแยกกัน และรวมค่าชดเชยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของ

ต้นทุนของรายได้ 64 138 2.0
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1,480 2,598 37.1
ฝ่ายขายทั่วไปและธุรการ 656 1,473 21.1 PONTE VEDRA BEACH, Fla. และ BOSTON, กรกฎาคม 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — The PGA TOUR และ DraftKings Inc. (Nasdaq: DKNG) ได้ประกาศขยายความสัมพันธ์ด้านเนื้อหาและการตลาดหลายปีของพวกเขาในวันนี้ ซึ่งขณะนี้กำหนดเป็น DraftKings ในฐานะ “ผู้ดำเนินการเดิมพันอย่างเป็นทางการของพีจีเอทัวร์” คนแรก ในเดือนกรกฎาคม 2019 DraftKings กลายเป็น “เกมแฟนตาซีรายวันอย่างเป็นทางการของ PGA TOUR” เกมแรกของ TOUR โดยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเตรียมพิเศษเฉพาะเป็นเวลาหลายปี

“พีจีเอทัวร์ไม่สามารถพอใจมากขึ้นกับการเติบโตความร่วมมือของเรากับ DraftKings” Norb Gambuzza รองประธานอาวุโสของ PGA TOUR สื่อและการเล่นเกมกล่าว “การบริโภคที่เพิ่มขึ้นและการมีส่วนร่วมของแฟนๆ ที่เราได้เห็นในปีที่ผ่านมาในเกม DraftKings Daily Fantasy ของเรานั้นยิ่งใหญ่มาก การขยายความสัมพันธ์เพื่อรวมการเดิมพันกีฬาเป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติและเป็นสิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมวัตถุประสงค์ของ PGA TOUR อย่างเต็มที่ในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับแฟน ๆ กลุ่มใหม่ในขณะที่แนะนำพวกเขาให้กับผู้เล่น ทัวร์นาเมนต์ และแพลตฟอร์มสื่อของเรา”

ด้วยการเข้าร่วมโปรแกรมผู้ให้บริการเดิมพันอย่างเป็นทางการของ TOUR รายแรก DraftKings จะมีสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาในการใช้เครื่องหมายการค้า PGA TOUR สิทธิ์ในการโฆษณาภายในสื่อ TOUR และแพลตฟอร์มพันธมิตร TOUR รวมถึงเนื้อหาและสิทธิ์วิดีโอที่ช่วยให้โซลูชันหนังสือกีฬาของ DraftKings สร้างขึ้น โปรแกรมการเดิมพันก่อนเกมและหลังเกม รวมถึงการแจกแจงไฮไลท์ให้กับผู้ใช้ที่วางเดิมพัน

“DraftKings และ PGA TOUR ยังคงสร้างประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มนวัตกรรมในข้อตกลงของเราซึ่งเริ่มเมื่อปีที่แล้ว” Ezra Kucharz ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของ DraftKings กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้สานต่อความสัมพันธ์ของเรากับ PGA TOUR ในฐานะอย่างเป็นทางการครั้งแรกของพวกเขา ผู้ดำเนินการเดิมพันด้วย กอล์ฟเป็นช่องทางที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและความร่วมมือครั้งล่าสุดนี้เป็นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญสำหรับทั้งอุตสาหกรรมกอล์ฟและเกม”

การแข่งขัน PGA TOUR ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหลายรายการในประวัติของบริษัท DraftKings เกิดขึ้นตั้งแต่การกลับมาของ TOUR ในเดือนมิถุนายน ในปัจจุบันในแง่ของการเดิมพันกีฬา กอล์ฟเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับสี่ของ DraftKings

แฟน ๆ สามารถเข้าถึง DraftKings Sportsbook และ PGA TOUR DraftKings Fantasy Golf ได้ตามกฎหมายโดยไปที่ www.draftkings.com หรือดาวน์โหลดแอป DraftKings ผ่าน iOS และ Android

หลังจากศาลฎีกายกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬาสำหรับมืออาชีพและสมัครเล่นในปี 2561 TOUR ได้จัดตั้งโปรแกรมความสมบูรณ์ร่วมกับ Genius Sports เพื่อปกป้องการแข่งขันจากการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ปลายปีนั้น TOUR ได้ประกาศความร่วมมือระดับโลกกับ IMG ARENA เพื่ออนุญาตให้ใช้ข้อมูลการให้คะแนนแบบสดอย่างเป็นทางการแก่ผู้ให้บริการเดิมพันทั่วโลก

ในเดือนกรกฎาคม 2019 หลังจากอัปเดตนโยบายการเป็นสปอนเซอร์ในหมวดเกม TOUR ได้ร่วมมือกับ DraftKings เพื่อเปิดตัว “PGA TOUR DraftKings Fantasy Golf” อีกครั้งด้วยทรัพย์สินทางปัญญาสุดพิเศษเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับ DraftKings ในพื้นที่แฟนตาซีรายวัน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา The Action Network และ PGA TOUR ได้ประกาศเปิดตัว GolfBet ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเนื้อหาการพนันที่เน้นเรื่องกอล์ฟเป็นครั้งแรก

PGA TOUR และ DraftKings เป็นสมาชิกระดับแพลตตินัมของสภาแห่งชาติด้านการพนันที่มีปัญหา มุ่งมั่นที่จะเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบชั้นนำของอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ PGA TOUR ยังมีเกมแฟนตาซีที่เล่นได้ฟรี เช่น PGA TOUR Fantasy Golf, PGA TOUR One&Done และ PGA TOUR Champions One&Done เกมเหล่านี้และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสามารถพบได้ที่https://www.pgatour.com/fantasy.html

เกี่ยวกับ DraftKings
DraftKings Inc. (Nasdaq: DKNG) เป็นบริษัทด้านความบันเทิงและเกมดิจิทัลที่สร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตวิญญาณการแข่งขันของแฟนกีฬาด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งแฟนตาซีรายวัน เกมที่มีการควบคุม และสื่อดิจิทัล DraftKings มีสำนักงานใหญ่ในบอสตัน และเปิดตัวในปี 2555 โดย Jason Robins, Matt Kalish และ Paul Liberman เป็นผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาแบบบูรณาการในแนวตั้งเพียงแห่งเดียวในสหรัฐฯ DraftKings เป็นผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาและเทคโนโลยีการเล่นเกมแบบหลายช่องทาง โดยให้พลังงานแก่กีฬาและความบันเทิงในการเล่นเกมสำหรับผู้ประกอบการมากกว่า 50 รายในกว่า 15 ตลาดในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกที่มีการควบคุม รวมถึงอาร์คันซอและโอเรกอนในสหรัฐอเมริกา DraftKings’ Sportsbook นำเสนอการเดิมพันบนมือถือและขายปลีกสำหรับรายใหญ่ กีฬาในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ และดำเนินการในสหรัฐอเมริกาตามระเบียบข้อบังคับในโคโลราโด อินดีแอนา ไอโอวา มิสซิสซิปปี้ นิวแฮมป์เชียร์ นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก เพนซิลเวเนีย และเวสต์เวอร์จิเนีย ผลิตภัณฑ์กีฬาแฟนตาซีประจำวันของ DraftKings มีจำหน่ายใน 8 ประเทศทั่วโลก โดยมีหมวดหมู่กีฬาที่แตกต่างกัน 15 ประเภท DraftKings เป็นพันธมิตรแฟนตาซีรายวันอย่างเป็นทางการของ NFL, MLB และ PGA TOUR รวมถึงผู้ดำเนินการเกมที่ได้รับอนุญาตของ NBA และ MLB

เกี่ยวกับ PGA TOUR
โดยการแสดงผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการกอล์ฟ PGA TOUR มีส่วนร่วม สร้างแรงบันดาลใจ และส่งผลดีต่อแฟนๆ พันธมิตร และชุมชนทั่วโลกของเรา

PGA TOUR ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Ponte Vedra Beach รัฐฟลอริดา ร่วมคว่ำบาตรมากกว่า 130 ทัวร์นาเมนต์ใน PGA TOUR, PGA TOUR Champions, Korn Ferry Tour, PGA TOUR Latinoamérica, Mackenzie Tour-PGA TOUR Canada และ PGA TOUR Series-China สมาชิกในพีจีเอทัวร์เป็นตัวแทนของผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลก โดยมาจาก 29 ประเทศและดินแดน (สมาชิก 93 คนมาจากนอกสหรัฐอเมริกา) ทั่วโลก การแข่งขัน PGA TOUR ออกอากาศไปยัง 212 ประเทศและดินแดนใน 23 ภาษา แทบทุกการแข่งขันจัดเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อเพิ่มการบริจาคเพื่อการกุศลสูงสุด ในปี 2019 การแข่งขันในทัวร์ทั้งหมดสร้างรายได้ 204.3 ล้านดอลลาร์สำหรับองค์กรการกุศลระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำให้ยอดรวมตลอดกาลเป็นมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์

แฟน ๆ สามารถติดตามพีจีเอทัวร์ใน PGATOUR.COM , ฉบับที่ 1 ไซต์ในสนามกอล์ฟบน แอพพลิเคพีจีเอทัวร์ และช่องทางสื่อสังคมรวมทั้ง Facebook , Instagram (ใน ภาษาอังกฤษ , ภาษาสเปน และ ภาษาเกาหลี ) , LinkedIn , Twitter , WeChat , Weibo , ToutiaoและDouyin

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
แถลงการณ์บางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของบทบัญญัติ “การปกปิดข้อมูล” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนแห่งสหรัฐอเมริกาปี 2538 เมื่อใช้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ คำว่า “ประมาณการ” “คาดการณ์ไว้ ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “คาดการณ์” “วางแผน” “ตั้งใจ” “เชื่อ” “แสวงหา” “อาจ” “จะ” “ควร” “อนาคต” “เสนอ” และรูปแบบต่างๆ ของคำเหล่านี้หรือสำนวนที่คล้ายคลึงกัน (หรือรูปแบบเชิงลบของคำหรือนิพจน์ดังกล่าว) มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพ เงื่อนไขหรือผลลัพธ์ในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน การสันนิษฐาน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งส่วนมากอยู่นอกเหนือการควบคุมของ DraftKings ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงหรือผลลัพธ์แตกต่างไปอย่างมากจากที่กล่าวถึงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า โปรดดูเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ DraftKings DraftKings ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดคาลการี รัฐแอลเบอร์ตา วันที่ 28 กรกฎาคม 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Resverlogix Corp. (“Resverlogix” หรือ “บริษัท”) (TSX: RVX ) ประกาศว่าบริษัทตั้งใจที่จะพึ่งพาการยกเว้นแบบครอบคลุมที่ออกโดยคณะกรรมการหลักทรัพย์ประจำจังหวัดอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 -19 ระบาด ที่อนุญาตให้บริษัทขยายกำหนดเวลาการยื่นเอกสารการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องบางฉบับเป็นระยะเวลาสูงสุด 45 วัน

บริษัทตั้งใจที่จะอาศัยข้อยกเว้นในการขยายวันที่ยื่นงบการเงินประจำปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 และการอภิปรายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องตามตราสารแห่งชาติ 51-102 (เรียกรวมกันว่า “การยื่นแบบรายปี”) .

Resverlogix คาดว่าจะอาศัยข้อยกเว้นในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีภายในหรือก่อนวันที่ 11 กันยายน 2020 และโปรดทราบว่าฝ่ายบริหารและบุคคลภายในอื่นๆ อยู่ภายใต้นโยบายระงับการซื้อขายที่สะท้อนถึงหลักการในมาตรา 9 ของนโยบายระดับชาติ 11-207

Resverlogix ยืนยันว่าไม่มีการพัฒนาธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญที่ไม่เปิดเผยนับตั้งแต่การยื่นงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของบริษัทเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 และการอภิปรายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งไม่ได้เปิดเผยโดย Resverlogix โดยวิธีการแถลงข่าว

เกี่ยวกับ Resverlogix

Resverlogix กำลังพัฒนา apabetalone (RVX-208) ซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดเล็กชั้นหนึ่งซึ่งเป็นตัวยับยั้ง BET แบบเลือก (bromodomain และ extra-terminal) Apabetalone เป็นการบำบัดชนิดแรกในประเภทนี้ที่ได้รับ US FDA Breakthrough Therapy Designation – สำหรับการบ่งชี้โรคหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ – เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในโครงการพัฒนายาที่ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงแผนการทดลองทางคลินิกที่วางแผนไว้และแผนในการเร่งกลยุทธ์การพัฒนาการผลิต

การยับยั้ง BET เป็นกลไกของ epigenetic ที่สามารถควบคุมยีนที่ก่อให้เกิดโรคได้ Apabetalone เป็นตัวยับยั้ง BET ที่เลือกไว้สำหรับโบรโมโดเมนที่สอง (BD2) ภายในโปรตีน BET การยับยั้งการเลือกใช้อะพาเบทาโลนใน BD2 ทำให้เกิดชุดผลกระทบทางชีวภาพที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีประโยชน์ที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความเสี่ยงสูง เบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยการฟอกไต โรคทางระบบประสาท โรคฟาบรี อุปกรณ์ต่อพ่วง โรคหลอดเลือดแดงและโรคกำพร้าอื่น ๆ ในขณะที่ยังคงรักษารายละเอียดด้านความปลอดภัยไว้อย่างดี

หุ้นสามัญของ Resverlogix ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (TSX: RVX )

ติดตามเราได้ที่:

Twitter: @Resverlogix_RVX
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/resverlogix-corp-/
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

อีเมลนักลงทุนสัมพันธ์: ir@resverlogix.com
โทรศัพท์: 403-254-9252
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: www.resverlogix.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าบางอย่างตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาที่บังคับใช้ ซึ่งไม่ได้อิงตามข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแถลงการณ์ที่มีคำว่า “เชื่อ”, “คาดการณ์”, “แผน”, “ตั้งใจ”, ” จะ”, “ควร”, “คาดหวัง”, “ดำเนินการต่อ”, “ประมาณการ”, “คาดการณ์” และสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจของบริษัทในการพึ่งพาการยกเว้นผู้ควบคุมหลักทรัพย์ของจังหวัดที่อนุญาตให้บริษัทขยายกำหนดเวลาการยื่นเอกสารการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องบางรายการเป็นระยะเวลาสูงสุด 45 วัน ความตั้งใจของบริษัทที่จะ ยื่นแบบรายปีในหรือก่อนวันที่ 11 กันยายน ปี 2563 และบทบาทศักยภาพของอะพาเบทาโลนในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความเสี่ยงสูง เบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่บำบัดด้วยการฟอกไต โรคทางระบบประสาท โรคฟาบรี โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย และโรคเด็กกำพร้าอื่นๆ ผลลัพธ์ เหตุการณ์ หรือการพัฒนาที่แท้จริงของเราอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ เราไม่สามารถรับรองได้ว่าเหตุการณ์หรือความคาดหวังใดๆ จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริง โดยธรรมชาติแล้ว แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะขึ้นอยู่กับสมมติฐานและปัจจัยเสี่ยงมากมาย ซึ่งรวมถึงที่กล่าวถึงในแบบฟอร์มข้อมูลประจำปีของเรา และ MD&A ล่าสุด ซึ่งรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิง และสามารถดูได้ผ่าน SEDAR ที่ www.sedar.com แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้รับการรับรองโดยชัดแจ้งจากข้อความเตือนนี้และจัดทำขึ้น ณ วันที่ในที่นี้ บริษัทขอปฏิเสธความตั้งใจใด ๆ และไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น

คาลการี รัฐแอลเบอร์ตา 22 กรกฎาคม 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Resverlogix Corp. (“Resverlogix” หรือ “บริษัท”) (TSX: RVX ) ประกาศในวันนี้ว่าได้ปิดการขยายอายุหุ้นกู้ออกไปอีกหนึ่งปี . Mr. Donald McCaffrey ประธานและ CEO กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการขยายเวลาหุ้นกู้เป็นเวลาหนึ่งปี ทำให้เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของเราผ่านทั้ง FDA ของเราได้อนุมัติการวางแผนขั้นสุดท้าย BEtonMACE2 และการอภิปรายที่เป็นพันธมิตรอย่างต่อเนื่องของเรา ”

หุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันมูลค่า 12 ล้านเหรียญสหรัฐ (“หุ้นกู้”) ของบริษัทมูลค่า 12 ล้านเหรียญสหรัฐ (“หุ้นกู้”) และการจ่ายดอกเบี้ยค้างรับ ได้ขยายเวลาออกไปอีกหนึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2563 เป็น 26 กันยายน 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขยายเวลา ผู้ถือครองซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ ORI Star Fund LP ที่ ORI Star Fund LP ถือหุ้นทั้งหมด ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้ 600,000 หน่วยจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ในราคา 0.74 ดอลลาร์แคนาดาต่อหุ้น

เกี่ยวกับ Resverlogix

Resverlogix กำลังพัฒนา apabetalone (RVX-208) ซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดเล็กชั้นหนึ่งซึ่งเป็นตัวยับยั้ง BET แบบเลือก (bromodomain และ extra-terminal) Apabetalone เป็นการบำบัดชนิดแรกในประเภทนี้ที่ได้รับ US FDA Breakthrough Therapy Designation – สำหรับการบ่งชี้โรคหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ – เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในโครงการพัฒนายาที่ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงแผนการทดลองทางคลินิกที่วางแผนไว้และแผนในการเร่งกลยุทธ์การพัฒนาการผลิต

การยับยั้ง BET เป็นกลไกของ epigenetic ที่สามารถควบคุมยีนที่ก่อให้เกิดโรคได้ Apabetalone เป็นตัวยับยั้ง BET ที่เลือกไว้สำหรับโบรโมโดเมนที่สอง (BD2) ภายในโปรตีน BET การยับยั้งการเลือกใช้อะพาเบทาโลนใน BD2 ทำให้เกิดชุดผลกระทบทางชีวภาพที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีประโยชน์ที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความเสี่ยงสูง เบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยการฟอกไต โรคทางระบบประสาท โรคฟาบรี อุปกรณ์ต่อพ่วง โรคหลอดเลือดแดงและโรคกำพร้าอื่น ๆ ในขณะที่ยังคงรักษารายละเอียดด้านความปลอดภัยไว้อย่างดี

หุ้นสามัญของ Resverlogix ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (TSX: RVX )

ติดตามเราได้ที่:

Twitter: @Resverlogix_RVX
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/resverlogix-corp-/
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

อีเมลนักลงทุนสัมพันธ์: ir@resverlogix.com
โทรศัพท์: 403-254-9252
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: www.resverlogix.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าบางอย่างตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาที่บังคับใช้ ซึ่งไม่ได้อิงตามข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแถลงการณ์ที่มีคำว่า “เชื่อ”, “คาดการณ์”, “แผน”, “ตั้งใจ”, ” จะ”, “ควร”, “คาดหวัง”, “ดำเนินการต่อ”, “ประมาณการ”, “คาดการณ์” และสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับบทบาทที่เป็นไปได้ของอะพาเบทาโลนในการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางสติปัญญา โรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความเสี่ยงสูง โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยการฟอกไต โรค Fabry , โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย และโรคกำพร้าอื่นๆ ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเรา เหตุการณ์หรือการพัฒนาอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ เราไม่สามารถรับรองได้ว่าเหตุการณ์หรือความคาดหวังใดๆ จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริง โดยธรรมชาติแล้ว แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะขึ้นอยู่กับสมมติฐานและปัจจัยเสี่ยงมากมาย ซึ่งรวมถึงที่กล่าวถึงในแบบฟอร์มข้อมูลประจำปีของเรา และ MD&A ล่าสุด ซึ่งรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิง และสามารถดูได้ผ่าน SEDAR ที่ www.sedar.com แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้รับการรับรองโดยชัดแจ้งจากข้อความเตือนนี้และจัดทำขึ้น ณ วันที่ในที่นี้ บริษัทขอปฏิเสธความตั้งใจใด ๆ และไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่นแอตแลนตา, 22 กรกฎาคม 2020 (GLOBE Newswire) – ตามที่พรีเมียร์ Miton ผู้จัดการกองทุนนิคฟอร์ดเมื่อเร็ว ๆ นี้ซีเอ็นบีซี“Squawk Box ยุโรป” สัมภาษณ์ผม , หุ้นสหรัฐหมวกขนาดเล็กมีการกำหนดให้มีประสิทธิภาพสูงกว่า S & P 500 ในผลพวงความไม่แน่นอนของ coronavirus วิกฤติ. นี่เป็นข่าวใหญ่สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่มักหลีกเลี่ยงหุ้นราคาแพงเช่น Tesla, AutoZone, Alphabet (Google), Amazon และ Cable One ซึ่งซื้อขายกันได้ดีเกิน 1,000.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับค่าเฉลี่ย นักลงทุนเพื่อเป็นผู้ถือหุ้น

ก้าวไปอีกขั้น นักลงทุนอาจต้องการพิจารณาหุ้น Micro Cap หุ้น Micro Cap มักถูกกำหนดให้เป็นบริษัทมหาชนที่เล็กที่สุดในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Russell Micro Cap โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นครึ่งล่างของดัชนี Russell 2000 และรวมหุ้นอื่นๆ ที่เข้าเงื่อนไขด้วยมูลค่าตลาดเพียง 30 ล้านดอลลาร์ Micro Caps ส่วนใหญ่ไม่มีสภาพคล่องเหมือนคู่แข่งรายใหญ่ ดังนั้นนักลงทุนรายใหญ่จึงมักจะอยู่ห่างจากพวกเขา นี่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนรายย่อย เนื่องจากการเป็นเจ้าของสถาบันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย หมายความว่าหุ้นอาจเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ได้เนื่องจากหุ้นรายใหญ่ต่างเข้ามามีส่วนร่วม บริษัทต่างๆ ที่กล่าวถึงในคำอธิบายของวันนี้ ได้แก่Novavax (NASDAQ: NVAX); การบำบัดด้วยนาบริวา (NASDAQ: NBRV); Ehave, Inc. (OTC: EHVVF); และ Allena Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNA)

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 เป็นหนึ่งในตัวเร่งหลักในการทำกำไรมหาศาลในตลาดหุ้น เนื่องจากผู้คนทั่วโลกได้ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวิถีชีวิตและการทำงานของพวกเขา เราเชื่อว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปและมองหาความเป็นผู้นำจากบริษัทคลาวด์คอมพิวติ้ง เช่น NVIDIA, Microsoft และ Alibaba; บริษัทการประชุมทางไกลเช่น Zoom Video Communications, Slack Technologies และ RingCentral; บริษัทการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น MasterCard และ Global Payments บริษัทอีคอมเมิร์ซเช่น Baozun, MercadoLibre และ Shopify; และบริษัทแพลตฟอร์มเนื้อหาสตรีมมิ่ง เกมและวิดีโอ เช่น Netflix, Electronic Arts, Take-Two Interactive Software, Nintendo และ NetEase

ด้านอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน Micro Cap ได้แก่ บริษัทด้านสุขภาพจิตและยาประสาทหลอน เช่นเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ทำงานเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับโควิด 19 ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพมีการคาดเดากันมานานหลายเดือนเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับโควิด 19

Novavax (NASDAQ: NVAX)คือเหตุผลที่นักลงทุนลงทุนในหุ้น Micro Cap มันไม่ได้จัดอยู่ในประเภท Micro Cap อีกต่อไป แต่ควรค่าแก่การกล่าวถึงที่นี่อย่างแน่นอน บริษัทได้รับสัญญามูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์จากรัฐบาลสหรัฐฯ ในการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโคโรน่า ซึ่งเป็นสัญญาวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดของฝ่ายบริหารของทรัมป์ ตามรายงานล่าสุดใน Wall Street Journal โดย Gregory Zeckerman Novavax ซื้อขายที่ $0.36 ต่อหุ้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา iiแม้หลังจากการแยกย้อนกลับ 1 ต่อ 20 หุ้นก็ลดลง 39% สำหรับปี อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายน Novavax ได้รับเงินลงทุน 200 ล้านดอลลาร์จาก RA Capital ทันทีหลังการลงทุน 200 ล้านดอลลาร์ บริษัทประกาศว่ากำลังดำเนินการเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 และสัญญาของรัฐบาล ตอนนี้ Novavax เพิ่มขึ้น 2,300% สำหรับปี ตามบทความของ Mr. Zeckerman RA Capital เพิ่มขึ้น 255 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงสี่สัปดาห์จากการลงทุนใน Novavax ในเดือนมิถุนายน เพื่อนของฉันคือเหตุผลที่นักลงทุนเก็งกำไรกับหุ้น Micro Cap

Nabriva Therapeutics (NASDAQ: NBRV)เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในเมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งทำธุรกิจด้านการค้าและการพัฒนาสารต้านการติดเชื้อที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคติดเชื้อร้ายแรง Nabriva ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับ XENLETA™ (การฉีดเลฟามูลิน, ยาเม็ดเลฟามูลิน) ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะชนิดแรกของเยื่อหุ้มปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียในชุมชน (CABP) Xenleta เป็นตัวเลือกการรักษาแบบเดี่ยวด้วยยาปฏิชีวนะแบบฉีดเข้าเส้นเลือดและทางปากครั้งแรกที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นโรค CABP ในรอบเกือบสองทศวรรษ นอกจากนี้ Nabriva Therapeutics ยังพัฒนา CONTEPO (fosfomycin) สำหรับการฉีด ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะอีพอกไซด์ชั้นนำที่มีศักยภาพสำหรับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (cUTIs) รวมถึงภาวะไตวายเฉียบพลัน

บริษัท Nabriva Therapeutics plc เพิ่งประกาศข้อตกลงพิเศษในการขายและจัดจำหน่ายยาป้องกันแบคทีเรีย Sivextro (tedizolid phosphate) ของ Cubist Pharmaceuticals ในสหรัฐอเมริกาและทั่วดินแดนบางแห่ง Cubist Pharmaceuticals เป็น บริษัท ย่อยที่ Merck ถือหุ้นทั้งหมด Sivextro ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังเฉียบพลันและได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา เงื่อนไขทางการเงินของข้อตกลงไม่ได้รับการเปิดเผย แต่ Nabriva จะรับผิดชอบเฉพาะด้านการตลาด การขาย และการจัดจำหน่าย Sivextro ในสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2023 โดยมีการต่ออายุสามปี หุ้นของ Nabriva เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% หลังจากการประกาศข้อตกลงกับเมอร์ค แต่ยังคงซื้อขาย 70% จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 2.77 ดอลลาร์

ยาประสาทหลอนเป็นพื้นที่ของตลาดที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมหาเศรษฐี คนดัง และผู้บริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากพวกเขาสนับสนุนตลาดยาประสาทหลอนด้วยการเข้าร่วมคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์หรือการลงทุนขนาดใหญ่ การวิจัยตลาดสะพานข้อมูลคาดว่าตลาดยาหลอนประสาทจะเติบโตที่ CAGR ที่ 16.3% ในอีกแปดปีข้างหน้าให้ถึง 6.85 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 iii การใช้จ่ายประจำปีด้านการดูแลสุขภาพจิตในอเมริกาสูงถึง 195 พันล้านดอลลาร์ iv การระบาดใหญ่ของโควิด 19 ได้ทำให้เรื่องแย่ลงไปอีก เนื่องจากผู้คนจำนวนมากรู้สึกหดหู่ใจ เนื่องจากพวกเขาต้องทนทุกข์จากความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกา เห็ดวิเศษยังผิดกฎหมายใน 50 รัฐ เดนเวอร์ โคโลราโด และโอ๊คแลนด์ แคลิฟอร์เนีย ได้ลงนามในกฎหมายเพื่อกำจัดเห็ดวิเศษที่เปิดประตูให้นักวิจัยสำรวจประโยชน์ทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐโอเรกอนคาดว่าจะเห็นมาตรการเพื่อให้การใช้แอลเอสไอถูกกฎหมายในการตั้งค่าการรักษาในการลงคะแนนเสียงในฤดูใบไม้ร่วงนี้

Ehave, Inc. (OTC: EHVVF)วางเท้าตบเบา ๆ ท่ามกลางอุตสาหกรรมยาประสาทหลอนโดยซื้อ PsychedeliTech ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Israel Cannabis Limited (“iCAN”) ในอิสราเอล PsychedeliTech เป็น บริษัท แม่ของ PsyTech ซึ่งเดิมวางแผนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด PsyTech ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่โรงแรม Hilton ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในเทลอาวีฟประเทศอิสราเอล งานถูกยกเลิกเนื่องจากการระบาดของ Covid 19 แต่ Ehave และ PsyTech ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดเสมือนจริงของ PsyTech ซึ่งจัดขึ้นทางออนไลน์ การสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประสาทหลอนเหล่านี้ได้นำเสนอผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมยาหลอนประสาท เช่น Rick Doblin กรรมการบริหารของสมาคมสหสาขาวิชาชีพเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับประสาทหลอน (MAPS); ทอดด์ ชาปิโร ซีอีโอของ Red Light Holland; Bruce Linton ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานและซีอีโอร่วมของ Canopy Growth; Saul Kaye ผู้ก่อตั้ง CEO สามารถ: Israel Cannabis; Shlomi Raz ประธาน/ผู้ก่อตั้ง Eleusis; JR Rahn ผู้ร่วมก่อตั้ง/ผู้อำนวยการ MindMed; Matthew Johnson, PhD., ศาสตราจารย์ด้านจิตเวชศาสตร์และพฤติกรรม, Johns Hopkins; Tyler Bryden ผู้ก่อตั้ง Speak Ai & Sessions; Sarah Hashkes ซีอีโอของ Radix Motion; Christian Angermayer ผู้ก่อตั้ง ATAI Life Sciences; Dr. Rosalid Watts นักจิตวิทยาคลินิกที่ Psychedelic Research Group ที่ Imperial College London; และ James Stephens หัวหน้าสำนักงานวิทยาศาสตร์และผู้ร่วมก่อตั้ง Aurelius Data การสัมมนาผ่านเว็บครั้งต่อไปที่นำเสนอโดย Ehave และ PsyTech จะมีขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2020 เวลา 12:00 น. ตามเวลาตะวันออก การสัมมนาผ่านเว็บนี้มีชื่อว่า Mystical Experience, Religion และ Psychedelics นักลงทุนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่นี่ Matthew Johnson, PhD., ศาสตราจารย์ด้านจิตเวชศาสตร์และพฤติกรรม, Johns Hopkins; Tyler Bryden ผู้ก่อตั้ง Speak Ai & Sessions; Sarah Hashkes ซีอีโอของ Radix Motion; Christian Angermayer ผู้ก่อตั้ง ATAI Life Sciences; Dr. Rosalid Watts นักจิตวิทยาคลินิกที่ Psychedelic Research Group ที่ Imperial College London; และ James Stephens หัวหน้าสำนักงานวิทยาศาสตร์และผู้ร่วมก่อตั้ง Aurelius Data การสัมมนาผ่านเว็บครั้งต่อไปที่นำเสนอโดย Ehave และ PsyTech จะมีขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2020 เวลา 12:00 น. ตามเวลาตะวันออก การสัมมนาผ่านเว็บนี้มีชื่อว่า Mystical Experience, Religion และ Psychedelics นักลงทุนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่นี่ Matthew Johnson, PhD., ศาสตราจารย์ด้านจิตเวชศาสตร์และพฤติกรรม, Johns Hopkins; Tyler Bryden ผู้ก่อตั้ง Speak Ai & Sessions; Sarah Hashkes ซีอีโอของ Radix Motion; Christian Angermayer ผู้ก่อตั้ง ATAI Life Sciences; Dr. Rosalid Watts นักจิตวิทยาคลินิกที่ Psychedelic Research Group ที่ Imperial College London; และ James Stephens หัวหน้าสำนักงานวิทยาศาสตร์และผู้ร่วมก่อตั้ง Aurelius Data การสัมมนาผ่านเว็บครั้งต่อไปที่นำเสนอโดย Ehave และ PsyTech จะมีขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2020 เวลา 12:00 น. ตามเวลาตะวันออก การสัมมนาผ่านเว็บนี้มีชื่อว่า Mystical Experience, Religion และ Psychedelics นักลงทุนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่นี่ นักจิตวิทยาคลินิกที่ Psychedelic Research Group ที่ Imperial College London; และ James Stephens หัวหน้าสำนักงานวิทยาศาสตร์และผู้ร่วมก่อตั้ง Aurelius Data การสัมมนาผ่านเว็บครั้งต่อไปที่นำเสนอโดย Ehave และ PsyTech จะมีขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2020 เวลา 12:00 น. ตามเวลาตะวันออก การสัมมนาผ่านเว็บนี้มีชื่อว่า Mystical Experience, Religion และ Psychedelics นักลงทุนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่นี่ นักจิตวิทยาคลินิกที่ Psychedelic Research Group ที่ Imperial College London; และ James Stephens หัวหน้าสำนักงานวิทยาศาสตร์และผู้ร่วมก่อตั้ง Aurelius Data การสัมมนาผ่านเว็บครั้งต่อไปที่นำเสนอโดย Ehave และ PsyTech จะมีขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2020 เวลา 12:00 น. ตามเวลาตะวันออก การสัมมนาผ่านเว็บนี้มีชื่อว่า Mystical Experience, Religion และ Psychedelics นักลงทุนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่นี่https://www.psytech.biz/psytech-mystical-experience-july-29th/

เว็บเดิมพันฟุตบอล บริษัทเชื่อว่าแพลตฟอร์ม Dash จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการวิจัยประสาทหลอนในระดับโลก ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA และ GDPR Dash มีความปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดที่สุดในโลก เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรวบรวมงานวิจัยและผลลัพธ์ที่ทำให้เคลิบเคลิ้มเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเข้าถึงได้ง่าย Ehave เพิ่งได้รับ 51% ของ MDLink ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ทางไกลของจาเมกา MDLink ได้รับอนุญาตสำหรับทุกประเทศใน CARICOM ซึ่งรวมถึงแอนติกาและบาร์บูดา เบลีซ โดมินิกา เกรนาดา กายอานา เฮติ จาเมกา มอนต์เซอร์รัต เซนต์คิตส์ เนวิส เซนต์ลูเซีย เซนต์วินเซนต์ เรเกรนาดีนส์ ซูรินาเม และตรินิแดดและโตเบโก ปัจจุบัน MDLink มีผู้ป่วยมากกว่า 10,000 ราย Ehave วางแผนที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับ MDLink Mental Health Therapy นอกจากนี้ MDLink ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางเทคนิคกับ Inter-American Development Bank IDB Lab เพื่อออกแบบและทดสอบโซลูชันการคัดกรองดิจิทัลสำหรับ COVID-19 บนแพลตฟอร์ม MDLink โซลูชันการตรวจคัดกรองทางดิจิทัลจะช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีภาวะอยู่ก่อนแล้วและผู้สูงอายุ สามารถเชื่อมต่อเสมือนจากบ้านของพวกเขากับแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต

Psychedelics ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วในหมู่นักวิจัยและนักลงทุน ในขณะที่ตลาดเปิดกว้าง บริษัทที่มองการณ์ไกลกำลังสร้างการมีอยู่ก่อนใครในตลาดก่อนที่จะเติบโตเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และกระแสหลัก นักลงทุน Micro Cap อาจต้องการพิจารณาสร้างตำแหน่งในบริษัทเหล่านี้บางแห่งเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกัน

Allena เว็บเดิมพันฟุตบอล Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNA)เป็นบริษัทชีวเวชภัณฑ์ทางคลินิกระยะสุดท้ายที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาและจำหน่ายยารักษาโรคด้วยเอนไซม์ในช่องปากเป็นรายแรกในระดับเดียวกัน เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบเผาผลาญและไตที่หายากและรุนแรง บริษัทให้ความสำคัญกับความผิดปกติของการเผาผลาญซึ่งส่งผลให้มีการสะสมของสารบางอย่างมากเกินไป เช่น ออกซาเลตและยูเรต ซึ่งอาจทำให้เกิดนิ่วในไต ทำลายไต และอาจนำไปสู่โรคไตเรื้อรัง หรือ CKD และโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย Reloxaliase เป็นเอนไซม์ที่รับประทานทางปากซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาภาวะกรดออกซาลูเรียในลำไส้ (EH) ที่กำลังได้รับการประเมินในการศึกษาระยะที่ 3 ครั้งที่สองกับองค์การอาหารและยา (FDA)

Edward White นักวิเคราะห์ของ HC Wainwright ครอบคลุม Allena Pharmaceuticals ด้วยอันดับซื้อและราคาเป้าหมายที่ $10.00 นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่า “Reloxaliase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ให้ทางปากกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อรักษาโรคลำไส้เกิน (EH) ในการศึกษา URIROX-2 ระยะที่ 3 ซึ่งเกิดขึ้นจากการทดลอง URIROX-1 ระยะที่ 3 เราไม่ทราบ บริษัทอื่นๆ ที่ซื้อขายที่มูลค่าตามราคาตลาดต่ำกว่า 50 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอยู่ในการศึกษาครั้งที่สองในสองระยะที่ 3 ซึ่งอาจนำไปสู่การยื่นขอจดสิทธิบัตรจาก FDA ในปี 2565 ในขณะที่หุ้นมีระยะเกินจากความจำเป็นเนื่องจากความจำเป็นในการเพิ่มทุน เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นระยะที่ 3 เราเชื่อว่าสัญญาของยาที่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์สำหรับ EH นั้นมีมากกว่าความเสี่ยง”

ขนาดที่เป็นไปได้ของประชากร EH ในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 250,000 คน เป็นผลให้ White คาดว่าผลิตภัณฑ์จะเปิดตัวในปลายปี 2566 โดยมียอดขายอยู่ที่ 18 ล้านดอลลาร์ในปี 2566 และ 350 ล้านดอลลาร์ในปี 2571

การปฏิเสธความรับผิด: Atlanta Capital Partners, LLC (ATLCP) ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการ Otcstockreview.com เป็นผู้จัดพิมพ์บุคคลที่สามและผู้ให้บริการเผยแพร่ข่าว ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์หลายช่องทาง ATLCP ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะใด ๆ กับบริษัทใด ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ATLCP และบริษัทในเครือเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการเผยแพร่ข่าวสาร และไม่ใช่นายหน้า/ตัวแทนจำหน่าย/นักวิเคราะห์/ที่ปรึกษาที่ลงทะเบียน ไม่มีใบอนุญาตการลงทุนและไม่สามารถขาย เสนอขาย หรือเสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ การอัปเดตตลาด การแจ้งเตือนข่าว และโปรไฟล์องค์กรของ ATLCP ไม่ใช่การชักชวนหรือคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือหลักทรัพย์ เนื้อหาในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และห้ามตีความหรือตีความว่าเป็นเอกสารการวิจัย ผู้อ่านทุกคนควรดำเนินการวิจัยและพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนที่จะพิจารณาการลงทุนในหุ้นในระดับใดๆ เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในที่นี้เป็นเนื้อหาและรายละเอียดที่ตีพิมพ์ซ้ำซึ่งก่อนหน้านี้เผยแพร่โดยบริษัทต่างๆ ที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ATLCP ไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใด ๆ โดยผู้อ่านหรือสมาชิก นักลงทุนควรระวังว่าพวกเขาอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อลงทุนในหุ้น สำหรับบริการปัจจุบันที่ดำเนินการ ATLCP ได้รับการชดเชยหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญสำหรับการรายงานข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ปัจจุบันที่ออกโดย Ehave, Inc. โดยบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง ATLCP ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทใดๆ ที่มีชื่อในข่าวประชาสัมพันธ์นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมและข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวจัดทำขึ้นตามการรักษาความปลอดภัย บทบัญญัติของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” อธิบายถึงความคาดหวัง แผน ผลลัพธ์ หรือกลยุทธ์ในอนาคต และมักนำหน้าด้วยคำต่างๆ เช่น “อาจ” “อนาคต” “แผน” หรือ “แผน” , “จะ” หรือ “ควร”, “คาดหวัง”, “คาดการณ์”, “ร่าง”, “ในที่สุด” หรือ “คาดการณ์” คุณได้รับคำเตือนว่าข้อความดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมายที่อาจทำให้เกิดสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุในรายงานประจำปีของบริษัทเกี่ยวกับ แบบฟอร์ม 10-K หรือ 10-KSB และการยื่นอื่นๆ ของบริษัทดังกล่าวกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในการประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในที่นี้ และอย่าวางใจเกินควรกับข้อความดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในที่นี้ และ ATLCP ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K หรือ 10-KSB และการยื่นเอกสารอื่นๆ ที่จัดทำโดยบริษัทดังกล่าว กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในการประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในที่นี้ และอย่าวางใจเกินควรกับข้อความดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในที่นี้ และ ATLCP ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K หรือ 10-KSB และการยื่นเอกสารอื่นๆ ที่จัดทำโดยบริษัทดังกล่าว กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในการประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในที่นี้ และอย่าวางใจเกินควรกับข้อความดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในที่นี้ และ ATLCP ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความดังกล่าว คุณควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในการประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในที่นี้ และอย่าวางใจเกินควรกับข้อความดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในที่นี้ และ ATLCP ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความดังกล่าว คุณควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในการประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในที่นี้ และอย่าวางใจเกินควรกับข้อความดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในที่นี้ และ ATLCP ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความดังกล่าว

รีวิวหุ้น OTC
David Kugelman
(866) 692-6847

ผม https://www.cnbc.com/2020/07/10/miton-us-small-cap-stocks-are-poised-to-outperform-during-the-recovery.html
ii https://www.wsj .com/articles/vaccine-stock-soars-rewarding-investors-big-bet-11594294901?mod=markets_lead_pos2
iii https://www.openpr.com/news/2068844/psychedelic-drugs-market-2020-to-grow -at-16-3-cagr-by-2027
iv https://www.openminds.com/intelligence-report/us-mental-health-market-195-6-billion-spending-2015/